Půjčovna Elektrokol

Půjčovna elektrokol

Rezervace telefonicky na 604 642 728

Leader Fox Orem s motorem Panasonic a baterií 720Wh
Půjčovna:

Nabízíme k zapůjčení horská 29″elektrokola KELLYS a LEADER FOX s motorem Panasonic Ultimate GX a plně integrovanou baterií 720 Wh. Zapůjčení nabíječky a klíče od baterie je v ceně.

Zálohu ve výši 15 000,-Kč za elektrokolo je možné složit pouze v hotovosti.

V případě koupě nového elektrokola v naší prodejně do 14 dnů od ukončení zápůjčky, bude Vám půjčovné z ceny kola odečteno, maximálně však 1500,-Kč.

Při zapůjčení elektrokola na 8 a více dní je sazba 600,-Kč/den.

Po domluvě je možné vyzvednutí či vrácení elektrokola mimo pracovní dobu. Tato služba je zpoplatněna částkou 100,-Kč/kus.

Ceník platný od 5.9.2022:

 

1 den 800,-Kč
2 dny 1500,-Kč
3 dny víkend  (pá 12:00 až po 12:00) 2100,-Kč
4 dny 2700,-Kč
5 dnů 3300,-Kč
6 dnů 3900,-Kč
7 dnů 4500,-Kč
Nájemní řád
 • Elektrokolem se rozumí jízdní kolo vybavené elektromotorem o jmenovitém výkonu 250 W a maximální asistované rychlosti 25 km/h. Maximální nosnost elektrokol je stanovena výrobcem na 120 kg.
 • Pronájem elektrokola je možný pouze po předložení dvou osobních dokladů s fotografií nájemce, kdy jedním z těchto dokladů bude platný občanský průkaz a druhý doklad bude platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz.
 • Nájemcem může být pouze osoba plně svéprávná starší 18 let. Pronajímatel je oprávněn odmítnout pronajmout elektrokolo osobám podnapilým či osobám pod vlivem jiných návykových látek.
 • Nájemce je povinen ověřit si technický stav elektrokola před úhradou kauce a nájemného.
 • Okamžikem podpisu smlouvy přechází nebezpečí škody na elektrokole na nájemce, a to až do doby jeho vrácení pronajímateli.
 • Nájemce je povinen seznámit se s obsluhou pronajatého elektrokola, jakož i s jeho základní údržbou, jako je nabíjení baterie, parkování, transport. atd.
 • Jízda na pronajatém elektrokole (užívání předmětu nájmu) je na vlastní nebezpečí nájemce a pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nájemcem jím pronajatým předmětem na jeho vlastním majetku ani na jiných předmětech movitých či nemovitých, či jiných osobách, ani za zdraví nájemce po celou dobu nájmu. Při poškození, ztrátě či odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen oznámit neprodleně tuto skutečnost pronajímateli. Při poruše zaviněné technickým stavem předmětu nájmu platí, že má nájemce právo na vrácení části nájmu za dobu, kdy nemohl předmět nájmu plnohodnotně využívat.
 • Nájemce je povinen pro jízdu na elektrokole využívat pouze cesty určené pro cyklisty, případně jiné zpevněné cesty, které neohrozí zdraví nájemce a ani technický stav elektrokola.
 • Nájemce je povinen vrátit veškeré pronajaté věci čisté. Při nedodržení této povinnosti si pronajímatel vyhrazuje právo na odečtení částky z kauce a to ve výši 200,– Kč za očištění jednoho elektrokola.
 • V případě prodlení nájemce s vrácením Předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci zvýšené nájemné, a to ve výši 250,– Kč za každou započatou hodinu.
 • V případě poškození elektrokola nájemcem, je nájemce povinen zaplatit vzniklou škodu pronajímateli. Výše škody bude nájemci doložena formou faktury s rozpisem práce a materiálu. Na úhradu škody či dalších pohledávek lze započítat kauci, která byla vybrána při podpisu smlouvy.
 • Při ztrátě či odcizení eletrokola hradí nájemce jeho plnou cenu uvedenou v nájemní smlouvě. Nájemce bere na vědomí, že eletrokola nejsou pojištěna.
 • Ceny se řídí platným ceníkem uvedeným na webových stránkách www.sportberan.cz a v provozovně v Chrástu u Plzně 22
 • V případě závažného porušení této smlouvy nájemcem může pronajímatel nájemní smlouvu okamžitě ukončit. Nájemce pak nemá nárok na vrácení nájmu za den, kdy byl nájem ukončen.